សេវា​តាក់ស៊ី​ក្នុងស្រុក​ Cambodia

សេវា​តាក់ស៊ី​ Cambodia

សេវា​តាក់ស៊ី​ព្រលានយន្តហោះ​ Cambodia

​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Cambodia:

 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Bahal
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Batdambang
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Bon Bu Pa
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Bong Long
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Chiphu
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Kampong Cham
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Kampong Rou
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Kampong Saom
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Kampong Thum
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Kampot
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Kanteanphlea
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Kaoh Rompot
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Kaoh Rong
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Kaoh Rung
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Kompong Som
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Kracheh
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Loiet
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ O Pyam
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Paoy Pet
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Peam Kay
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Phnum Penh
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Phumi Bos
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Phumi Changkrang
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Phumi Cheung Kruk
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Phumi Chrouy Kaoh
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Phumi Damnak Chang Aeur
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Phumi Pradak
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Phumi Puok Chas
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Phumi Thmei
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Phumi Thnal Krabei
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Phumi Trapeang Totoem
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Phumi Tuol Koki
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Pouthisat
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Siemreab
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Sisophon
 • ​រថយន្ដតាក់ស៊ី​ Takhmau
 • រថយន្តតាក់ស៊ី​លើបណ្តាញ​